บริการ(SERVICES)

เราให้บริการด้วยทีมสำรวจที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี 

บริการรับสำรวจ
 • สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic Survey) 
 • สำรวจเก็บระดับดินเดิมเพื่อเขียนแบบเส้นชั้นความสูง (Contour)  
 • สำรวจเพื่อออกแบบถนน(Route Survey) 
 • สำรวจทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Survey) 
 • สำรวจคำนวณปริมาณงานดิน (Volume) โดยวิธีสร้าง Surface
 • สำรวจหมุด GPS Ground Control Point รังวัดแบบ Static Survey  
 • สำรวจเขื่อนคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม  คลอง อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ
 • สำรวจอาคารเก่า เพื่อทำการบูรณะใหม่ (Renovate)
 • สำรวจหยั่งความลึกของแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล  ด้วย Echo Sounder
 • สำรวจวางหมุดเสาเข็ม ด้วย GPS รังวัดแบบ (RTK)
หมายเหตุ 
          Surface คือ การสร้างพื้นผิวเสมือนจริง ในรูปแบบ 3D
          Static Survey  คือ การรังวัดด้วย GPS ชนิด 2 ความถี่ L1 L2 พร้อมกัน 2 เครื่องขึ้นไป ตั้งรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า 45นาที  ให้ค่าพิกัดความถูกต้อง  3 - 5 มิลลิเมตร
           Real Time Kinematic Survey (RTK) คือ การรังวัดด้วย GPS ชนิด 2 ความถี่ L1 L2 ตั้งรับสัญญาณดาวเทียมได้ค่าพิกัดในทันที  ให้ค่าพิกัดความถูกต้อง 10 - 15 มิลลิเมตร โดยอาศัย  Radio Modem เป็นตัวช่วยส่งข้อมูลระหว่างBaseและRover รัศมีทำการสำรวจไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
          

  RANGE OF SERVICES 
  • LAND AND TOPOGRAPHICAL SURVEYS
  • MEASURED BUILDING SURVEYS
  • ROUTE SURVEY, ROAD SURVEY, SURVEY DESIGN
  • RIVER STUDIES
  • BOUNDARY SURVEYS
  • CALCULATION THE VOLUME OF CUT AND FILL
  • SETTING OUT AND CONTROL POINT SURVEY
  • CONSTRUCTION SURVEY
  • HYDROGRAPHIC SURVEY
  • GPS CONTROL POINT
  • REMOTE SENSING & GEOGRAPHIC INFO SYSTEM
  • AS-BUILT BUILDING/HOUSE SURVEY
  รับสำรวจ  , รับสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับสำรวจวางผัง , รับสำรวจทำแผนที่  , รับสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับสำรวจทำคอนทัวร์ , รับสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับสำรวจวงรอบ 
   , รับสำรวจทำวงรอบ , รับสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับสำรวจด้วยจีพีเอส  , รับสำรวจด้วยGPS  , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
  , รับสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , รับสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับสำรวจรังวัดที่ดิน , รับสำรวจรังวัด , รับสำรวจที่ดิน  , รับสำรวจพื้นที่
    , รับสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับสำรวจวางตอกเข็ม , รับสำรวจวางลาย , รับสำรวจวางผัง , รับสำรวจทำระดับ , รับสำรวจถนน ,รับสำรวจให้ระดับถนน , รับสำรวจระดับถนน , รับสำรวจดิน  , รับสำรวจระดับดิน
     , รับสำรวจคำนวณดินถม , รับสำรวจอาคาร , รับสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับสำรวจแนวอาคาร
    , รับสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ , รับสำรวจระดับกักเก็บ  , รับสำรวจระดับน้ำ ,รับสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับสำรวจระดับ รทก. , รับสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับสำรวจหาระดับ 
  , รับสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับสำรวจหาที่ดิน , รับสำรวจวางผังที่ดิน , รับสำรวจหาหมุดที่ดิน , รับสำรวจสอบเขต
   , รับสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับสำรวจวางผังโครงการ , รับสำรวจแนวท่อส่งน้ำ , รับสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับสำรวจทุกชนิด


  รับงานสำรวจ  , รับงานสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับงานสำรวจวางผัง , รับงานสำรวจทำแผนที่  , รับงานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับงานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับงานสำรวจทำคอนทัวร์ , รับงานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับงานสำรวจวงรอบ  , รับงานสำรวจทำวงรอบ , รับงานสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับงานสำรวจด้วยจีพีเอส 
   , รับงานสำรวจด้วยGPS  , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , รับงานสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับงานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับงานสำรวจรังวัดที่ดิน , รับงานสำรวจรังวัด , รับงานสำรวจที่ดิน  , รับงานสำรวจพื้นที่ , รับงานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับงานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับงานสำรวจวางตอกเข็ม 
    , รับงานสำรวจวางลาย , รับงานสำรวจวางผัง , รับงานสำรวจทำระดับ , รับงานสำรวจถนน ,รับงานสำรวจให้ระดับถนน , รับงานสำรวจระดับถนน , รับงานสำรวจดิน  , รับงานสำรวจระดับดิน  ,  รับงานสำรวจคำนวณดินถม , รับงานสำรวจอาคาร
     , รับงานสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับงานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับงานสำรวจแนวอาคาร  , รับงานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   , รับงานสำรวจระดับกักเก็บ  , รับงานสำรวจระดับน้ำ ,รับงานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับงานสำรวจระดับ รทก. 
  , รับงานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับงานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับงานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับงานสำรวจหาระดับ 
  , รับงานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับงานสำรวจหาที่ดิน , รับงานสำรวจวางผังที่ดิน , รับงานสำรวจหาหมุดที่ดิน
   , รับงานสำรวจสอบเขต , รับงานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับงานสำรวจวางผังโครงการ , รับงานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  , รับงานสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับงานสำรวจทุกชนิด

  สำรวจ  , สำรวจเพื่อการออกแบบ , สำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  สำรวจวางผัง , สำรวจทำแผนที่  , สำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , สำรวจทำคอนทัวร์ , สำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , สำรวจวงรอบ 
   , สำรวจทำวงรอบ , สำรวจคำนาณพื้นที่ , สำรวจด้วยจีพีเอส  , สำรวจด้วยGPS  , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
  , สำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , สำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , สำรวจทำหมุดหลักฐาน , สำรวจทำหมุดอ้างอิง  , สำรวจรังวัดที่ดิน , สำรวจรังวัด , สำรวจที่ดิน  , สำรวจพื้นที่
    , สำรวจวางหมุดเสาเข็ม , สำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , สำรวจวางตอกเข็ม , สำรวจวางลาย , สำรวจวางผัง , สำรวจทำระดับ , สำรวจถนน ,สำรวจให้ระดับถนน , สำรวจระดับถนน , สำรวจดิน  , สำรวจระดับดิน
     , สำรวจคำนวณดินถม , สำรวจอาคาร , สำรวจตรวจสอบอาคาร  , สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,สำรวจแนวอาคาร
    , สำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ , สำรวจระดับกักเก็บ  , สำรวจระดับน้ำ ,สำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , สำรวจระดับ รทก. , สำรวจระดับ ร.ท.ก. ,สำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , สำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , สำรวจหาระดับ 
  , สำรวจวางแนวศูนย์กลาง , สำรวจหาที่ดิน , สำรวจวางผังที่ดิน , สำรวจหาหมุดที่ดิน , สำรวจสอบเขต
   , สำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  สำรวจวางผังโครงการ , สำรวจแนวท่อส่งน้ำ , สำรวจแนวท่อน้ำมัน , สำรวจทุกชนิด

  รับจ้างสำรวจ  , รับจ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับจ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับจ้างสำรวจวางผัง , รับจ้างสำรวจทำแผนที่  , รับจ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับจ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับจ้างสำรวจทำคอนทัวร์ , รับจ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับจ้างสำรวจวงรอบ  , รับจ้างสำรวจทำวงรอบ , รับจ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับจ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
   , รับจ้างสำรวจด้วยGPS  , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , รับจ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับจ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับจ้างสำรวจรังวัดที่ดิน , รับจ้างสำรวจรังวัด , รับจ้างสำรวจที่ดิน  , รับจ้างสำรวจพื้นที่ , รับจ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับจ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับจ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
    , รับจ้างสำรวจวางลาย , รับจ้างสำรวจวางผัง , รับจ้างสำรวจทำระดับ , รับจ้างสำรวจถนน ,รับจ้างสำรวจให้ระดับถนน , รับจ้างสำรวจระดับถนน , รับจ้างสำรวจดิน  , รับจ้างสำรวจระดับดิน  ,  รับจ้างสำรวจคำนวณดินถม , รับจ้างสำรวจอาคาร
     , รับจ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับจ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับจ้างสำรวจแนวอาคาร  , รับจ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   , รับจ้างสำรวจระดับกักเก็บ  , รับจ้างสำรวจระดับน้ำ ,รับจ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับจ้างสำรวจระดับ รทก. 
  , รับจ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับจ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับจ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับจ้างสำรวจหาระดับ 
  , รับจ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับจ้างสำรวจหาที่ดิน , รับจ้างสำรวจวางผังที่ดิน , รับจ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
   , รับจ้างสำรวจสอบเขต , รับจ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับจ้างสำรวจวางผังโครงการ , รับจ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  , รับจ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับจ้างสำรวจทุกชนิด

  จ้างสำรวจ  , จ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ , จ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  จ้างสำรวจวางผัง , จ้างสำรวจทำแผนที่  , จ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  จ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , จ้างสำรวจทำคอนทัวร์ , จ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , จ้างสำรวจวงรอบ  , จ้างสำรวจทำวงรอบ , จ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ , จ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
   , จ้างสำรวจด้วยGPS  , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , จ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน , จ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , จ้างสำรวจรังวัดที่ดิน , จ้างสำรวจรังวัด , จ้างสำรวจที่ดิน  , จ้างสำรวจพื้นที่ , จ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , จ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , จ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
    , จ้างสำรวจวางลาย , จ้างสำรวจวางผัง , จ้างสำรวจทำระดับ , จ้างสำรวจถนน ,จ้างสำรวจให้ระดับถนน , จ้างสำรวจระดับถนน , จ้างสำรวจดิน  , จ้างสำรวจระดับดิน  ,  จ้างสำรวจคำนวณดินถม , จ้างสำรวจอาคาร
     , จ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  , จ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,จ้างสำรวจแนวอาคาร  , จ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   , จ้างสำรวจระดับกักเก็บ  , จ้างสำรวจระดับน้ำ ,จ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , จ้างสำรวจระดับ รทก. 
  , จ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,จ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , จ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , จ้างสำรวจหาระดับ 
  , จ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , จ้างสำรวจหาที่ดิน , จ้างสำรวจวางผังที่ดิน , จ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
   , จ้างสำรวจสอบเขต , จ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  จ้างสำรวจวางผังโครงการ , จ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  , จ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน , จ้างสำรวจทุกชนิด


  งานสำรวจ  , งานสำรวจเพื่อการออกแบบ , งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  งานสำรวจวางผัง , งานสำรวจทำแผนที่  , งานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , งานสำรวจทำคอนทัวร์ , งานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , งานสำรวจวงรอบ  , งานสำรวจทำวงรอบ , งานสำรวจคำนาณพื้นที่ , งานสำรวจด้วยจีพีเอส 
   , งานสำรวจด้วยGPS  , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , งานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , งานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  , งานสำรวจทำหมุดหลักฐาน , งานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , งานสำรวจรังวัดที่ดิน , งานสำรวจรังวัด , งานสำรวจที่ดิน  , งานสำรวจพื้นที่ , งานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , งานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , งานสำรวจวางตอกเข็ม 
    , งานสำรวจวางลาย , งานสำรวจวางผัง , งานสำรวจทำระดับ , งานสำรวจถนน ,งานสำรวจให้ระดับถนน , งานสำรวจระดับถนน , งานสำรวจดิน  , งานสำรวจระดับดิน  ,  งานสำรวจคำนวณดินถม , งานสำรวจอาคาร
     , งานสำรวจตรวจสอบอาคาร  , งานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,งานสำรวจแนวอาคาร  , งานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   , งานสำรวจระดับกักเก็บ  , งานสำรวจระดับน้ำ ,งานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , งานสำรวจระดับ รทก. 
  , งานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,งานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , งานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , งานสำรวจหาระดับ 
  , งานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , งานสำรวจหาที่ดิน , งานสำรวจวางผังที่ดิน , งานสำรวจหาหมุดที่ดิน
   , งานสำรวจสอบเขต , งานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  งานสำรวจวางผังโครงการ , งานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  , งานสำรวจแนวท่อน้ำมัน , งานสำรวจทุกชนิด

  รับสำรวจ  ราคา , รับสำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  รับสำรวจวางผัง ราคา , รับสำรวจทำแผนที่  ราคา , รับสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  รับสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , รับสำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , รับสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , รับสำรวจวงรอบ 
   ราคา , รับสำรวจทำวงรอบ ราคา , รับสำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , รับสำรวจด้วยจีพีเอส  ราคา , รับสำรวจด้วยGPS  ราคา , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
  ราคา , รับสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , รับสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , รับสำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , รับสำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , รับสำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , รับสำรวจรังวัด ราคา , รับสำรวจที่ดิน  ราคา , รับสำรวจพื้นที่
    ราคา , รับสำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , รับสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , รับสำรวจวางตอกเข็ม ราคา , รับสำรวจวางลาย ราคา , รับสำรวจวางผัง ราคา , รับสำรวจทำระดับ ราคา , รับสำรวจถนน ราคา ,รับสำรวจให้ระดับถนน ราคา , รับสำรวจระดับถนน ราคา , รับสำรวจดิน  ราคา , รับสำรวจระดับดิน
     ราคา , รับสำรวจคำนวณดินถม ราคา , รับสำรวจอาคาร ราคา , รับสำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , รับสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,รับสำรวจแนวอาคาร
    ราคา , รับสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ ราคา , รับสำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , รับสำรวจระดับน้ำ ราคา ,รับสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , รับสำรวจระดับ รทก. ราคา , รับสำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,รับสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , รับสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , รับสำรวจหาระดับ 
  ราคา , รับสำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , รับสำรวจหาที่ดิน ราคา , รับสำรวจวางผังที่ดิน ราคา , รับสำรวจหาหมุดที่ดิน ราคา , รับสำรวจสอบเขต
   ราคา , รับสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  รับสำรวจวางผังโครงการ ราคา , รับสำรวจแนวท่อส่งน้ำ ราคา , รับสำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , รับสำรวจทุกชนิด

  รับงานสำรวจ  ราคา , รับงานสำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , รับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  รับงานสำรวจวางผัง ราคา , รับงานสำรวจทำแผนที่  ราคา , รับงานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  รับงานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , รับงานสำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , รับงานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , รับงานสำรวจวงรอบ  ราคา , รับงานสำรวจทำวงรอบ ราคา , รับงานสำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , รับงานสำรวจด้วยจีพีเอส 
   ราคา , รับงานสำรวจด้วยGPS  ราคา , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส ราคา , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , รับงานสำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , รับงานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , รับงานสำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , รับงานสำรวจรังวัด ราคา , รับงานสำรวจที่ดิน  ราคา , รับงานสำรวจพื้นที่ ราคา , รับงานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , รับงานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , รับงานสำรวจวางตอกเข็ม 
    ราคา , รับงานสำรวจวางลาย ราคา , รับงานสำรวจวางผัง ราคา , รับงานสำรวจทำระดับ ราคา , รับงานสำรวจถนน ราคา ,รับงานสำรวจให้ระดับถนน ราคา , รับงานสำรวจระดับถนน ราคา , รับงานสำรวจดิน  ราคา , รับงานสำรวจระดับดิน  ราคา ,  รับงานสำรวจคำนวณดินถม ราคา , รับงานสำรวจอาคาร
     ราคา , รับงานสำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , รับงานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,รับงานสำรวจแนวอาคาร  ราคา , รับงานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   ราคา , รับงานสำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , รับงานสำรวจระดับน้ำ ราคา ,รับงานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , รับงานสำรวจระดับ รทก. 
  ราคา , รับงานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,รับงานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , รับงานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , รับงานสำรวจหาระดับ 
  ราคา , รับงานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , รับงานสำรวจหาที่ดิน ราคา , รับงานสำรวจวางผังที่ดิน ราคา , รับงานสำรวจหาหมุดที่ดิน
   ราคา , รับงานสำรวจสอบเขต ราคา , รับงานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  รับงานสำรวจวางผังโครงการ ราคา , รับงานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  ราคา , รับงานสำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , รับงานสำรวจทุกชนิด

  สำรวจ  ราคา , สำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , สำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  สำรวจวางผัง ราคา , สำรวจทำแผนที่  ราคา , สำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , สำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , สำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , สำรวจวงรอบ 
   ราคา , สำรวจทำวงรอบ ราคา , สำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , สำรวจด้วยจีพีเอส  ราคา , สำรวจด้วยGPS  ราคา , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
  ราคา , สำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , สำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , สำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , สำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , สำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , สำรวจรังวัด ราคา , สำรวจที่ดิน  ราคา , สำรวจพื้นที่
    ราคา , สำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , สำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , สำรวจวางตอกเข็ม ราคา , สำรวจวางลาย ราคา , สำรวจวางผัง ราคา , สำรวจทำระดับ ราคา , สำรวจถนน ราคา ,สำรวจให้ระดับถนน ราคา , สำรวจระดับถนน ราคา , สำรวจดิน  ราคา , สำรวจระดับดิน
     ราคา , สำรวจคำนวณดินถม ราคา , สำรวจอาคาร ราคา , สำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,สำรวจแนวอาคาร
    ราคา , สำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ ราคา , สำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , สำรวจระดับน้ำ ราคา ,สำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , สำรวจระดับ รทก. ราคา , สำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,สำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , สำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , สำรวจหาระดับ 
  ราคา , สำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , สำรวจหาที่ดิน ราคา , สำรวจวางผังที่ดิน ราคา , สำรวจหาหมุดที่ดิน ราคา , สำรวจสอบเขต
   ราคา , สำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  สำรวจวางผังโครงการ ราคา , สำรวจแนวท่อส่งน้ำ ราคา , สำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , สำรวจทุกชนิด

  รับจ้างสำรวจ  ราคา , รับจ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , รับจ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  รับจ้างสำรวจวางผัง ราคา , รับจ้างสำรวจทำแผนที่  ราคา , รับจ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  รับจ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , รับจ้างสำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , รับจ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , รับจ้างสำรวจวงรอบ  ราคา , รับจ้างสำรวจทำวงรอบ ราคา , รับจ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
   ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยGPS  ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , รับจ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , รับจ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , รับจ้างสำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , รับจ้างสำรวจรังวัด ราคา , รับจ้างสำรวจที่ดิน  ราคา , รับจ้างสำรวจพื้นที่ ราคา , รับจ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , รับจ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , รับจ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
    ราคา , รับจ้างสำรวจวางลาย ราคา , รับจ้างสำรวจวางผัง ราคา , รับจ้างสำรวจทำระดับ ราคา , รับจ้างสำรวจถนน ราคา ,รับจ้างสำรวจให้ระดับถนน ราคา , รับจ้างสำรวจระดับถนน ราคา , รับจ้างสำรวจดิน  ราคา , รับจ้างสำรวจระดับดิน  ราคา ,  รับจ้างสำรวจคำนวณดินถม ราคา , รับจ้างสำรวจอาคาร
     ราคา , รับจ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , รับจ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,รับจ้างสำรวจแนวอาคาร  ราคา , รับจ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   ราคา , รับจ้างสำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , รับจ้างสำรวจระดับน้ำ ราคา ,รับจ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , รับจ้างสำรวจระดับ รทก. 
  ราคา , รับจ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,รับจ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , รับจ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , รับจ้างสำรวจหาระดับ 
  ราคา , รับจ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , รับจ้างสำรวจหาที่ดิน ราคา , รับจ้างสำรวจวางผังที่ดิน ราคา , รับจ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
   ราคา , รับจ้างสำรวจสอบเขต ราคา , รับจ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  รับจ้างสำรวจวางผังโครงการ ราคา , รับจ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  ราคา , รับจ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , รับจ้างสำรวจทุกชนิด

  จ้างสำรวจ  ราคา , จ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , จ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  จ้างสำรวจวางผัง ราคา , จ้างสำรวจทำแผนที่  ราคา , จ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  จ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , จ้างสำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , จ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , จ้างสำรวจวงรอบ  ราคา , จ้างสำรวจทำวงรอบ ราคา , จ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , จ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
   ราคา , จ้างสำรวจด้วยGPS  ราคา , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส ราคา , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , จ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , จ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , จ้างสำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , จ้างสำรวจรังวัด ราคา , จ้างสำรวจที่ดิน  ราคา , จ้างสำรวจพื้นที่ ราคา , จ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , จ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , จ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
    ราคา , จ้างสำรวจวางลาย ราคา , จ้างสำรวจวางผัง ราคา , จ้างสำรวจทำระดับ ราคา , จ้างสำรวจถนน ราคา ,จ้างสำรวจให้ระดับถนน ราคา , จ้างสำรวจระดับถนน ราคา , จ้างสำรวจดิน  ราคา , จ้างสำรวจระดับดิน  ราคา ,  จ้างสำรวจคำนวณดินถม ราคา , จ้างสำรวจอาคาร
     ราคา , จ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , จ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,จ้างสำรวจแนวอาคาร  ราคา , จ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   ราคา , จ้างสำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , จ้างสำรวจระดับน้ำ ราคา ,จ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , จ้างสำรวจระดับ รทก. 
  ราคา , จ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,จ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , จ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , จ้างสำรวจหาระดับ 
  ราคา , จ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , จ้างสำรวจหาที่ดิน ราคา , จ้างสำรวจวางผังที่ดิน ราคา , จ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
   ราคา , จ้างสำรวจสอบเขต ราคา , จ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  จ้างสำรวจวางผังโครงการ ราคา , จ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  ราคา , จ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , จ้างสำรวจทุกชนิด

  งานสำรวจ  ราคา , งานสำรวจเพื่อการออกแบบ ราคา , งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ราคา ,  งานสำรวจวางผัง ราคา , งานสำรวจทำแผนที่  ราคา , งานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ราคา ,  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ราคา , งานสำรวจทำคอนทัวร์ ราคา , งานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  ราคา , งานสำรวจวงรอบ  ราคา , งานสำรวจทำวงรอบ ราคา , งานสำรวจคำนาณพื้นที่ ราคา , งานสำรวจด้วยจีพีเอส 
   ราคา , งานสำรวจด้วยGPS  ราคา , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส ราคา , งานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   ราคา , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  ราคา , งานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
  ราคา , งานสำรวจทำหมุดหลักฐาน ราคา , งานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  ราคา , งานสำรวจรังวัดที่ดิน ราคา , งานสำรวจรังวัด ราคา , งานสำรวจที่ดิน  ราคา , งานสำรวจพื้นที่ ราคา , งานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม ราคา , งานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  ราคา , งานสำรวจวางตอกเข็ม 
    ราคา , งานสำรวจวางลาย ราคา , งานสำรวจวางผัง ราคา , งานสำรวจทำระดับ ราคา , งานสำรวจถนน ราคา ,งานสำรวจให้ระดับถนน ราคา , งานสำรวจระดับถนน ราคา , งานสำรวจดิน  ราคา , งานสำรวจระดับดิน  ราคา ,  งานสำรวจคำนวณดินถม ราคา , งานสำรวจอาคาร
     ราคา , งานสำรวจตรวจสอบอาคาร  ราคา , งานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ราคา ,งานสำรวจแนวอาคาร  ราคา , งานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
   ราคา , งานสำรวจระดับกักเก็บ  ราคา , งานสำรวจระดับน้ำ ราคา ,งานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง ราคา , งานสำรวจระดับ รทก. 
  ราคา , งานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ราคา ,งานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน ราคา , งานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ ราคา , งานสำรวจหาระดับ 
  ราคา , งานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง ราคา , งานสำรวจหาที่ดิน ราคา , งานสำรวจวางผังที่ดิน ราคา , งานสำรวจหาหมุดที่ดิน
   ราคา , งานสำรวจสอบเขต ราคา , งานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ราคา ,  งานสำรวจวางผังโครงการ ราคา , งานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
  ราคา , งานสำรวจแนวท่อน้ำมัน ราคา , งานสำรวจทุกชนิด