GPS & GNSS

ประเภทของGPS
1. GPS เครื่องรับแบบนำหน หรือ GPS แบบนำทาง
       เครื่องรับแบบนำหน (Navigation Receiver) รับสัญญาณที่เป็นคลื่นวิทยุจากดาวเทียม ในขณะเดียวกันก็สร้างรหัส C/A (Coarse/Acquisition) ขึ้นมาเปรียบเทียบกับรหัสที่ถอดได้จากสัญญาณ เมื่อเปรียบเทียบได้รหัสที่ตรงกัน จะทำให้รู้เวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ ในการหาตำแหน่ง (แบบสามมิติ) ต้องวัดระยะทางไปยังดาวเทียมพร้อมกัน 4 ดวง หากจำนวนดาวเทียมน้อยกว่า 3 ดวง ค่าตำแหน่งที่ได้จะไม่มีความน่าเชื่อถือ และในกรณีที่มีดาวเทียมอยู่ในท้องฟ้ามากกว่า 4 ดวง เครื่องรับจะเลือกดาวเทียม 4 ดวง ที่มีรูปลักษณ์เชิงเรขาคณิตที่ดีที่สุด หรือมีค่า PDOP ต่ำที่สุดมาใช้ในการคำนวณตำแหน่งของเครื่องรับ ความถูกต้องของการหาตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์ 5 - 25 เมตร

รูปภาพเครื่องรับแบบนำหน   (Navigation Receiver) หรือนำทาง

2. GPS  เครื่องรับแบบรังวัด 

        การทำงานของเครื่องรับแบบรังวัดมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การใช้คลื่นส่งวัดระยะแทนการใช้รหัส C/A วัดระยะ ทำให้การวัดระยะมีความถูกต้องมากขึ้นเป็นพันเท่า ประการที่สอง คือ การใช้วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์เป็นวิธีการขจัดความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบ (Systematic Errors) ที่อยู่ในข้อมูลหรือที่เกิดขึ้นในการวัดระยะทางให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ ด้วยเหตุนี้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งจึงลดลง ประการที่สาม การวัดระยะด้วยคลื่นส่ง เครื่องรับสัญญาณวัดระยะระหว่างเครื่องรับกับดาวเทียมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จำเป็นต้องอาศัยการประมวลผลช่วยหาระยะที่ขาดหายไป รูปภาพเครื่องรับแบบรังวัด


การทำงานเครื่องรับแบบรังวัด วิธีการวัดเฟสของคลื่นส่งเพื่อให้ได้ตำแหน่งสัมพัทธ์โดยที่เครื่องรับจะสร้างคลื่นที่มีความถี่เท่ากับคลื่นส่งขึ้นมาเปรียบเทียบซึ่งปริมาณ ที่วัดได้จะเป็นค่าต่างเฟสระหว่างคลื่นส่งที่รับได้และคลื่นที่สร้างโดยเครื่องรับ สิ่งที่ได้จากการวัดเฟส คือจำนวนลูกคลื่นเต็มลูก (AMBIGUITY, N) นำจำนวนลูกคลื่นที่เป็นจำนวนเต็มไปประมวลผลได้ผลลัพธ์เป็นระยะทาง
ดังนั้นการทำงานด้วยเครื่องรับแบบรังวัดมีความถูกต้องสูงเนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญสองประการ ได้แก่ ขนาดของความยาวคลื่น (ความยาวคลื่นของ L1, L2 เท่ากับ ๑๙ และ ๒๔ เซนติเมตร (cm) ตามลำดับและความยาวคลื่นของรหัส C/A หรือ Clear/ Acquisition หรือ คลื่นที่ใช้ในทางกิจการของพลเรือน เท่ากับ ๓๐๐ เมตร) และการหาตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning) ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนจากการรังวัด โดยเทคนิคการรังวัดประกอบด้วย

- การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)เป็นวิธีการทำงานที่เครื่องรับไม่มีการเคลื่อนที่โดยระยะเวลาในการรังวัดขึ้นอยู่กับความยาวเส้นฐาน จำนวนดาวเทียมและเรขาคณิตดาวเทียม (ประมาณ ๔๕-๖๐ นาที) สำหรับเทคนิคประเภทนี้มักใช้ในวัตถุประสงค์การสร้างหรือขยายโครงข่ายการแผนที่ที่มีความถูกต้องในระดับ มิลลิเมตร

- การรังวัดแบบจลน์ทันที (Real Time Kinematic Survey) เป็นการหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ขณะที่ทำงานรังวัดอยู่ในสนามโดยที่ใช้เวลาประมาณ ๓-๕ นาทีเพื่อให้เครื่องมือหาค่าเลขปริศนา จากนั้นเมื่อทำการรังวัดได้ค่าพิกัดในทันที  ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องในระดับ เซนติเมตร-มิลลิเมตร

การกำหนดตำแหน่งGPS
ที่มา :http://www.gis2me.com/th/?p=911


ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 
ที่มา :http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/mapping/rule_mapping2553.pdf

ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS 
ที่มา :http://osm.ldd.go.th/pdf_file/gps1.pdf

คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) 
กระบวนการสำรวจหาพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญานดาวเทียม
ที่มา :http://www.md.go.th/marine_knowledge/knowledge/2553/GPS/Work%20Maunal.pdf

การสำรวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบแห่งชาติ
ที่มา :http://www.rtsd.mi.th/section/New_Section/Geodesy/pdf/1.pdf

รับสำรวจ  , รับสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับสำรวจวางผัง , รับสำรวจทำแผนที่  , รับสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับสำรวจทำคอนทัวร์ , รับสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับสำรวจวงรอบ 
 , รับสำรวจทำวงรอบ , รับสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับสำรวจด้วยจีพีเอส  , รับสำรวจด้วยGPS  , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
, รับสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, รับสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับสำรวจรังวัดที่ดิน , รับสำรวจรังวัด , รับสำรวจที่ดิน  , รับสำรวจพื้นที่
  , รับสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับสำรวจวางตอกเข็ม , รับสำรวจวางลาย , รับสำรวจวางผัง , รับสำรวจทำระดับ , รับสำรวจถนน ,รับสำรวจให้ระดับถนน , รับสำรวจระดับถนน , รับสำรวจดิน  , รับสำรวจระดับดิน
   , รับสำรวจคำนวณดินถม , รับสำรวจอาคาร , รับสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับสำรวจแนวอาคาร
  , รับสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ , รับสำรวจระดับกักเก็บ  , รับสำรวจระดับน้ำ ,รับสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับสำรวจระดับ รทก. , รับสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับสำรวจหาระดับ 
, รับสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับสำรวจหาที่ดิน , รับสำรวจวางผังที่ดิน , รับสำรวจหาหมุดที่ดิน , รับสำรวจสอบเขต
 , รับสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับสำรวจวางผังโครงการ , รับสำรวจแนวท่อส่งน้ำ , รับสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับสำรวจทุกชนิด


รับงานสำรวจ  , รับงานสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับงานสำรวจวางผัง , รับงานสำรวจทำแผนที่  , รับงานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับงานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับงานสำรวจทำคอนทัวร์ , รับงานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับงานสำรวจวงรอบ  , รับงานสำรวจทำวงรอบ , รับงานสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับงานสำรวจด้วยจีพีเอส 
 , รับงานสำรวจด้วยGPS  , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับงานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, รับงานสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับงานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับงานสำรวจรังวัดที่ดิน , รับงานสำรวจรังวัด , รับงานสำรวจที่ดิน  , รับงานสำรวจพื้นที่ , รับงานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับงานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับงานสำรวจวางตอกเข็ม 
  , รับงานสำรวจวางลาย , รับงานสำรวจวางผัง , รับงานสำรวจทำระดับ , รับงานสำรวจถนน ,รับงานสำรวจให้ระดับถนน , รับงานสำรวจระดับถนน , รับงานสำรวจดิน  , รับงานสำรวจระดับดิน  ,  รับงานสำรวจคำนวณดินถม , รับงานสำรวจอาคาร
   , รับงานสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับงานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับงานสำรวจแนวอาคาร  , รับงานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
 , รับงานสำรวจระดับกักเก็บ  , รับงานสำรวจระดับน้ำ ,รับงานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับงานสำรวจระดับ รทก. 
, รับงานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับงานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับงานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับงานสำรวจหาระดับ 
, รับงานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับงานสำรวจหาที่ดิน , รับงานสำรวจวางผังที่ดิน , รับงานสำรวจหาหมุดที่ดิน
 , รับงานสำรวจสอบเขต , รับงานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับงานสำรวจวางผังโครงการ , รับงานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
, รับงานสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับงานสำรวจทุกชนิด
สำรวจ  , สำรวจเพื่อการออกแบบ , สำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  สำรวจวางผัง , สำรวจทำแผนที่  , สำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , สำรวจทำคอนทัวร์ , สำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , สำรวจวงรอบ 
 , สำรวจทำวงรอบ , สำรวจคำนาณพื้นที่ , สำรวจด้วยจีพีเอส  , สำรวจด้วยGPS  , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 
, สำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , สำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , สำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, สำรวจทำหมุดหลักฐาน , สำรวจทำหมุดอ้างอิง  , สำรวจรังวัดที่ดิน , สำรวจรังวัด , สำรวจที่ดิน  , สำรวจพื้นที่
  , สำรวจวางหมุดเสาเข็ม , สำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , สำรวจวางตอกเข็ม , สำรวจวางลาย , สำรวจวางผัง , สำรวจทำระดับ , สำรวจถนน ,สำรวจให้ระดับถนน , สำรวจระดับถนน , สำรวจดิน  , สำรวจระดับดิน
   , สำรวจคำนวณดินถม , สำรวจอาคาร , สำรวจตรวจสอบอาคาร  , สำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,สำรวจแนวอาคาร
  , สำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ , สำรวจระดับกักเก็บ  , สำรวจระดับน้ำ ,สำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , สำรวจระดับ รทก. , สำรวจระดับ ร.ท.ก. ,สำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , สำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , สำรวจหาระดับ 
, สำรวจวางแนวศูนย์กลาง , สำรวจหาที่ดิน , สำรวจวางผังที่ดิน , สำรวจหาหมุดที่ดิน , สำรวจสอบเขต
 , สำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  สำรวจวางผังโครงการ , สำรวจแนวท่อส่งน้ำ , สำรวจแนวท่อน้ำมัน , สำรวจทุกชนิดรับจ้างสำรวจ  , รับจ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ , รับจ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  รับจ้างสำรวจวางผัง , รับจ้างสำรวจทำแผนที่  , รับจ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  รับจ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , รับจ้างสำรวจทำคอนทัวร์ , รับจ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , รับจ้างสำรวจวงรอบ  , รับจ้างสำรวจทำวงรอบ , รับจ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ , รับจ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
 , รับจ้างสำรวจด้วยGPS  , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , รับจ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, รับจ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน , รับจ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , รับจ้างสำรวจรังวัดที่ดิน , รับจ้างสำรวจรังวัด , รับจ้างสำรวจที่ดิน  , รับจ้างสำรวจพื้นที่ , รับจ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , รับจ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , รับจ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
  , รับจ้างสำรวจวางลาย , รับจ้างสำรวจวางผัง , รับจ้างสำรวจทำระดับ , รับจ้างสำรวจถนน ,รับจ้างสำรวจให้ระดับถนน , รับจ้างสำรวจระดับถนน , รับจ้างสำรวจดิน  , รับจ้างสำรวจระดับดิน  ,  รับจ้างสำรวจคำนวณดินถม , รับจ้างสำรวจอาคาร
   , รับจ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  , รับจ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,รับจ้างสำรวจแนวอาคาร  , รับจ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
 , รับจ้างสำรวจระดับกักเก็บ  , รับจ้างสำรวจระดับน้ำ ,รับจ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , รับจ้างสำรวจระดับ รทก. 
, รับจ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,รับจ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , รับจ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , รับจ้างสำรวจหาระดับ 
, รับจ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , รับจ้างสำรวจหาที่ดิน , รับจ้างสำรวจวางผังที่ดิน , รับจ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
 , รับจ้างสำรวจสอบเขต , รับจ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  รับจ้างสำรวจวางผังโครงการ , รับจ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
, รับจ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน , รับจ้างสำรวจทุกชนิดจ้างสำรวจ  , จ้างสำรวจเพื่อการออกแบบ , จ้างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  จ้างสำรวจวางผัง , จ้างสำรวจทำแผนที่  , จ้างสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  จ้างสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , จ้างสำรวจทำคอนทัวร์ , จ้างสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , จ้างสำรวจวงรอบ  , จ้างสำรวจทำวงรอบ , จ้างสำรวจคำนาณพื้นที่ , จ้างสำรวจด้วยจีพีเอส 
 , จ้างสำรวจด้วยGPS  , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , จ้างสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, จ้างสำรวจทำหมุดหลักฐาน , จ้างสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , จ้างสำรวจรังวัดที่ดิน , จ้างสำรวจรังวัด , จ้างสำรวจที่ดิน  , จ้างสำรวจพื้นที่ , จ้างสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , จ้างสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , จ้างสำรวจวางตอกเข็ม 
  , จ้างสำรวจวางลาย , จ้างสำรวจวางผัง , จ้างสำรวจทำระดับ , จ้างสำรวจถนน ,จ้างสำรวจให้ระดับถนน , จ้างสำรวจระดับถนน , จ้างสำรวจดิน  , จ้างสำรวจระดับดิน  ,  จ้างสำรวจคำนวณดินถม , จ้างสำรวจอาคาร
   , จ้างสำรวจตรวจสอบอาคาร  , จ้างสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,จ้างสำรวจแนวอาคาร  , จ้างสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
 , จ้างสำรวจระดับกักเก็บ  , จ้างสำรวจระดับน้ำ ,จ้างสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , จ้างสำรวจระดับ รทก. 
, จ้างสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,จ้างสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , จ้างสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , จ้างสำรวจหาระดับ 
, จ้างสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , จ้างสำรวจหาที่ดิน , จ้างสำรวจวางผังที่ดิน , จ้างสำรวจหาหมุดที่ดิน
 , จ้างสำรวจสอบเขต , จ้างสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  จ้างสำรวจวางผังโครงการ , จ้างสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
, จ้างสำรวจแนวท่อน้ำมัน , จ้างสำรวจทุกชนิด


งานสำรวจ  , งานสำรวจเพื่อการออกแบบ , งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ,  งานสำรวจวางผัง , งานสำรวจทำแผนที่  , งานสำรวจทำหมุดบังคับแผนที่  ,  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ , งานสำรวจทำคอนทัวร์ , งานสำรวจทำแผนที่คอนทัวร์  , งานสำรวจวงรอบ  , งานสำรวจทำวงรอบ , งานสำรวจคำนาณพื้นที่ , งานสำรวจด้วยจีพีเอส 
 , งานสำรวจด้วยGPS  , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส , งานสำรวจด้วยเครื่องรับGPS   , งานสำรวจด้วยเครื่องรับจีพีเอส 2 ความถี่ L1 L2  , งานสำรวจด้วยเครื่องรับ GPS 2 ความถี่ L1 L2
, งานสำรวจทำหมุดหลักฐาน , งานสำรวจทำหมุดอ้างอิง  , งานสำรวจรังวัดที่ดิน , งานสำรวจรังวัด , งานสำรวจที่ดิน  , งานสำรวจพื้นที่ , งานสำรวจวางหมุดเสาเข็ม , งานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็ม  , งานสำรวจวางตอกเข็ม 
  , งานสำรวจวางลาย , งานสำรวจวางผัง , งานสำรวจทำระดับ , งานสำรวจถนน ,งานสำรวจให้ระดับถนน , งานสำรวจระดับถนน , งานสำรวจดิน  , งานสำรวจระดับดิน  ,  งานสำรวจคำนวณดินถม , งานสำรวจอาคาร
   , งานสำรวจตรวจสอบอาคาร  , งานสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ,งานสำรวจแนวอาคาร  , งานสำรวจทำระดับคลองส่งน้ำ 
 , งานสำรวจระดับกักเก็บ  , งานสำรวจระดับน้ำ ,งานสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง , งานสำรวจระดับ รทก. 
, งานสำรวจระดับ ร.ท.ก. ,งานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมัน , งานสำรวจหาปริมาตรพื้นที่ , งานสำรวจหาระดับ 
, งานสำรวจวางแนวศูนย์กลาง , งานสำรวจหาที่ดิน , งานสำรวจวางผังที่ดิน , งานสำรวจหาหมุดที่ดิน
 , งานสำรวจสอบเขต , งานสำรวจแบ่งแยกที่ดิน ,  งานสำรวจวางผังโครงการ , งานสำรวจแนวท่อส่งน้ำ 
, งานสำรวจแนวท่อน้ำมัน , งานสำรวจทุกชนิด